• Warsztat
  • Młodzież
  • Warsztaty
  • Występy

POLSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻ SPRAWNA INACZEJ - NR KRS 0000068984

Przepisy prawne

Renta socjalna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie przyznawania renty socjalnej


Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

Więcej…

 

Przejazdy ulgowe

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego .
Dz.U.02.175.1440 z póź. zm.


Art. 1 . 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej.

Więcej…

 

Zakłady aktywności zawodowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 stycznia 2000 r.
w sprawie zakładów aktywności zawodowej
( Dz.U.00.6.77 z późn. zm.)

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280) zarządza się, co następuje:

 

Więcej…

 

Działalność warsztatów terapii zajęciowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
(Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.)


Na podstawie art. 10b ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Więcej…

 

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności.
(Dz. U. z dnia 26 sierpnia 1997 r.)

Więcej…

 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
z dnia 1 sierpnia 1997 r.

M. P. 97. 50. 475 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(M.P. z dnia 13 sierpnia 1997 r.)


§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub

Więcej…